Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

PROJEKT CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO

 

-tytuł projektu:

Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących.

−cele projektu :

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej głównie w obszarze lotnictwa oraz badań nieniszczących. Firma w wyniku realizacji projektu powoła we własnej strukturze dział badawczo-rozwojowy pod nazwą Centrum Badań Nieniszczących WZL-1 S.A.

 

- cele szczegółowe projektu to:

  • Opracowanie nowych metod badawczych związanych ze zwiększaniem resursów śmigłowców i ich elementów, przy wykorzystaniu badań nieniszczących;
  • Utworzenie specjalistycznego laboratorium do badań nieniszczących NDT;
  • Uruchomienie i realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych nad remontami agregatów do śmigłowców;
  • Uruchomienie diagnostycznego systemu informatycznego na potrzeby laboratorium badań nieniszczących (NDT).

 

−planowane efekty:

Projekt w całości będzie realizowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. i jest podzielony na dwa zadania tematyczne:

Zadanie 1 - Dostosowanie posiadanej infrastruktury do stworzenia centrum badawczo-rozwojowego.

Zadanie 2 - Zakup aparatury naukowo-badawczej do laboratorium badań nieniszczących (NDT) w zakresie diagnostyki UT , RT i MT.

Głównym celem projektu jest utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, którego produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa WZL-1 S.A. w tym zmierzające do stworzenia centrum badawczo-rozwojowego CBN WZL-1 S.A.

W ramach projektu Beneficjent planuje utworzenie laboratorium badań nieniszczących NDT uznanego przez Krajową Komisję Badań Nieniszczących. Planowane w projekcie zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dotyczą dostosowania laboratorium do świadczenia nowych usług, które dotychczas nie były przez firmę wykonywane, tj.: badań nieniszczących w zakresie diagnostyki UT i RT. Pozostałe usługi oferowane w nowopowstałym centrum będą świadczone na posiadanych już zasobach, zintegrowanych z nową aparaturą.

Utworzenie laboratorium badań nieniszczących umożliwi realizację zaplanowanych prac B+R m.in.:

  • badanie i analiza pęknięć części w celu wczesnego wykrywania nieciągłości i zapobieganiu wystąpienia awarii na innych częściach tego samego typu pracujących w identycznych lub zbliżonych warunkach dzięki badaniu przyczyn ich występowania;
  • badanie wpływu dodatków stopowych i obróbki na właściwości elektromagnetyczne;
  • modelowanie i analiza modernizowanych części i struktury śmigłowca;
  • uruchomienie nowych napraw i systemów diagnostycznych;
  • opracowanie technologii weryfikacji części w celu przedłużenia ich resursu dzięki zastosowaniu badań nieniszczących;
  • realizowanie projektów badawczych we współpracy z instytutami naukowymi.

−wkład Funduszy Europejskich w realizację projektu:

1 021 863,50 zł