Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Akcje

PROCEDURA ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SA

 

ZGODA NA ZBYCIE AKCJI

Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w związku z ograniczeniem wynikającym z § 151 Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 SA [Spółka] powinien:

 1. Złożyć Zarządowi Spółki wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Wniosek powinien zawierać:
 • dane osobowe Zbywcy akcji,
 • liczbę akcji jaka ma być przedmiotem transakcji
 • dane osobowe Nabywcy akcji
 1. Pisemne wnioski o wyrażenie zgody na zbycie akcji można składać w siedzibie Spółki (ul. Dubois 119, 93-465 Łódź) lub korespondencyjnie na adresy:
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA, ul. Dubois 119, 93-465 Łódź
 • Capitali Inwestment Sp. z o.o. ul. Smocza 6A, 31-069 Kraków
 1. Druki wniosków o wyrażenie zgody na zbycie akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.wzl1.mil.pl) lub w Biurze Obsługi Prawnej Spółki.
 2. Zarząd w terminie 8 tygodni od złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, wyda pisemną zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego Nabywcę, który nabędzie akcje na warunkach określonych w 151 Statutu Spółki.

 

Uzyskanie pisemnej zgody Zarządu Spółki jest warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji pod rygorem nieważności.

 

WPIS DO KSIĘGI AKCYJNEJ

Aby zarejestrować transakcję w księdze akcyjnej Spółki Nabywca akcji:

 1. Składa wniosek do Zarządu Spółki o dokonanie stosownych zmian w księdze akcyjnej.
 2. Do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji i przeniesienie własności akcji (umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.)
 3. Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.wzl1.mil.pl) lub w Biurze Obsługi Prawnej Spółki.
 4. Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Dubois 119, 93-465 Łódź) lub korespondencyjnie na adresy:
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA, ul. Dubois 119, 93-465 Łódź
 • Capitali Inwestment Sp. z o.o. ul. Smocza 6A, 31-069 Kraków
 1. Zarząd Spółki dokona stosownych wpisów do księgi akcyjnej po wypełnieniu procedury wynikającej z 341 kodeksu spółek handlowych (tzn. powiadomi pisemnie Zbywcę akcji o zamiarze wykreślenia jego uprawnień z księgi akcyjnej, oraz wyznaczy dwutygodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zbywcę akcji powoduje wstrzymanie wpisu.)