Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna ul. S. Dubois 119,   93-465 Łódź

 

            Zaprasza do składania ofert na: remont budynku  nr 1/48  zlokalizowanego na terenie Spółki, w Łodzi przy ul. S. Dubois 119.

 

Termin realizacji – zaproponowany przez Wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 1 m-c).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia w postaci tabelarycznej (tabela zamieszczona na stronie internetowej) należy sporządzić w oparciu o:

  1. wytyczne Zamawiającego
  2. wizję lokalną

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski              - Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w. 208

Jolanta Tomaszewska              - Specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru  inwestorskiego tel. 42 681 55 60 w. 291

Cezary Makarow                      - Koordynator ds. inwestycji tel. 42 681 55 60 w. 291

Waldemar Poros                       - Mistrz ds. energetycznych tel. 42 681 55 60 w. 274

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na  remont budynku  nr 1/48” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.06.2017r do godziny 14 00 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A.).

Wymagany termin związania ofertą do dnia 15.07.2017r

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn.  23.06.2017r

Kryterium oceny ofert:

  • Cena - 80 % wagi oferty
  • Termin realizacji                                                       - 10 % wagi oferty
  • Gwarancja - 10 % wagi oferty (przy okresie

 maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty nie zawierające  kompletu wycen i wymaganych informacji zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl  nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.