Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Wykonanie audytu energetycznego.

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż do 31.08.2017r).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. obowiązujące przepisy prawa,
  2. wizję lokalną,
  3. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Waldemar Poros             -  Mistrz ds. Energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta audyt energetyczny” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 09.06.2017r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 16.06.2017 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                              – 80 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                             – 20 % wagi oferty,

.

Oferty nie zawierające parafowanej umowy zamieszczonej na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.