Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
Zapraszają do składania ofert na:


Wykonanie remontu i modernizacji budynku 1/31, 32, 33 (magazyn materiałów)
Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 6 m-cy.).
Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:
1. dokumentację projektową,
2. wizję lokalną,
3. wytyczne inwestora.


Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Wojciech Kwiatkowski - Główny Mechanik (tel. 42 681 55 60 w 208)
Cezary Makarow - Koordynator ds. inwestycji (tel. 42 681 55 60 w 291)
Jolanta Tomaszewska - Specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego (tel. 42 681 55 60 w 291)
Waldemar Poros - Mistrz ds. energetycznych (tel. 42 681 55 60 w 274)
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta remont i modernizacja bud.1/31-33 (magazyn materiałów)” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 17.05.2017r., do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).


Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 19.05.2017 r.
Kryterium oceny ofert:
 Cena – 70 % wagi oferty,
 Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
 Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty niezawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Załączniki do oferty i umowy

Architektura

Konstrukcja

Instalacja elektryczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja CO