Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROJEKT, DOSTAWĘ I MONTAŻ STAŁEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM

w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Projekt, dostawę i montaż stałego systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

 

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:

 

  1. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Aneta Rybczyńska           - Mistrz ds. utrzymania ruchu      tel.  42 681 55 60 w 208.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Stały system zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości”w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10.01.2020r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn.  17.01.2020r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                                        – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                        – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.