Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP WIERTARKO-FREZARKI
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
Zapraszają do składania ofert na:

 

Zakup wiertarko-frezarki

 

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).
Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:
1. Specyfikację w załączniku Nr 1,
2. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Wojciech Kwiatkowski - Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w 208,
Waldemar Poros - Mistrz ds. energetycznych tel. 42 681 55 60 w 274,
Aneta Rybczyńska - Mistrz ds. utrzymania ruchu tel. 42 681 55 60 w 208.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Wiertarko-frezarka”
w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.10.2019r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 18.10.2019r.

 

Kryterium oceny ofert:
• Cena – 70 % wagi oferty,
• Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
• Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.