Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Wykonanie hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 18 m-cy).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. dokumentację projektową
  2. wizję lokalną
  3. wytyczne inwestora

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski - Główny Mechanik (tel.  42 681 55 60  w 208)

Cezary Makarow - Koordynator ds. inwestycji (tel. 42 681 55 60  w 291)

Tomasz Adamek -  Kierownik Działu Informatyki  (tel. 42 681 55 60  w 174)

Jolanta Tomaszewska - Specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego ( tel.42 681 55 60  w 291)

Waldemar Poros - Mistrz ds. energetycznych (tel.  42 681 55 60  w 274)

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta hangar lotniczy z zapleczem techniczno-socjalnym” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do                     dn. 28.04.2017r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 11.05.2017 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena (70 % wagi oferty)
  • Termin realizacji (20 % wagi oferty)
  • Gwarancja (10 % wagi oferty przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

 

Niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem: ftp://ms041.swits.pl

Wymagane jest logowanie.

użytkownik: oferty@wzl1.mil.pl

hasło: wzl1

 

Zaleca się pobieranie dokumentacji za pomocą dowolnego managera plików ftp

lub poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na danym pliku i wybranie "Zapisz element docelowy jako...".