Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Wykonanie remontu i modernizacji podstacji energetycznej „ B” bud. 1/14

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę .

Prace do wykonania związane z wyłączeniem zasilania w terminie od 28.04 do 06.05.2018r.

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

 

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski  -  Główny Mechanik                       tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             -  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont i modernizacja podstacji energetycznej „B” bud. 1/14” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 07.03.2018r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 09.03.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty niezawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.