Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

 

   WOJSKOWE  ZAKŁADY  LOTNICZE  NR 1  S. A.

   w Łodzi, ul. Dubois 119 tel. 0 42 681 55 60/64 fax. 0 42 681 33 18

    e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl

 

zaprasza do składania ofert i oferuje do sprzedaży :

                 

TERMOHALĘ  bud. 1/87 (konstrukcja wolnostojąca na bazie elementów prefabrykowanych stalowych i aluminiowych wraz z instalacjami elektrycznymi, ciepłowniczymi i wentylacyjnymi) pow. 1206 m2 , wym. ok. (40m x 30m), wys. kalenicy 11,87m, wys. okapu 7,00m.

Montaż /oddanie do użytku 2011r.

 

- cena minimalna termohali wraz z wyposażeniem 190.000,00 zł + VAT (23%)

- demontaż i transport po stronie Kupującego.

            

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski  -  Główny Mechanik                                    tel. 42 681 55 60  w. 208

Cezary Makarow            -  Koordynator ds. inwestycji                       tel. 42 681 55 60  w. 291

Wiesław Palus                -  Mistrz                                                        tel. 42 681 55 60  w. 279

Waldemar Poros             -  Mistrz                                                        tel. 42 681 55 60  w. 274

                                                                                                                                                                                                     

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na TERMOHALĘ  bud. 1/87” w siedzibie spółki  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 01.02.2018 r. do godziny 14°° (decyduje data wpływu  do WZL-1S.A.).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 05.02.2018r.

Kryterium oceny oferty : 

* Cena -  80 % wagi oferty,

* Termin realizacji -  20 % wagi oferty,

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A.  www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

      

WZL-1 S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.