Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. S. Dubois 119, 93-465 Łódź

Zapraszają do składania pisemnych ofert na: Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Spółki, w Łodzi przy ul. Dubois 119.

Oferty powinny zawierać:

  • Wycenę ryczałtową wynagrodzenia:
  1. za 1m2 powierzchni użytkowej dla przeglądu rocznego
  2. za 1m2 powierzchni użytkowej dla przeglądu półrocznego
  3. za 1m2 powierzchni użytkowej dla przeglądu pięcioletniego
  4. za przegląd instalacji gazowej

Zaproszenie nie obejmuje przeglądu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Zakres przeglądu obejmuje powierzchnię użytkową około 30 tyś m2.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski          - Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w. 208

Waldemar Poros                     - Główny Energetyk tel. 42 681 55 60 w. 279

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przeglądy okresowe” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 28.09.2017r do godziny 14 00 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A.).

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 05.10.2017r

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena - 100 % wagi oferty

 

Oferty nie zawierające parafowanego projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl , nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.