Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

 

     WOJSKOWE  ZAKŁADY  LOTNICZE  NR 1  S. A.

          w Łodzi, ul. Dubois 119 tel. 0 42 681 55 60/64 fax. 0 42 681 33 18

               e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl

zapraszają do składania ofert na remont szlifierki do płaszczyzn typ 3G-71.                                 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem "oferta na remont szlifierki do płaszczyzn typ 3G-71”, w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26.06.2017 r. do godziny 14°° (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A.). Oferty powinny być przesłane listownie, przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście.  Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 28.06.2017 r.                                                                                                        Kryteria oceny ofert: 

               1) cena - 70% wagi oferty

               2) czas realizacji zamówienia, gwarancja, serwis - 30% wagi oferty

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 

                -  Wojciech Kwiatkowski  tel. 0 42 681 55 60-64 wew. 208      

               -  Wiesław Palus  tel. 0 42 681 55 60-64 wew. 279, kom. 697 071 291

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.