Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Wykonanie (naprawę) bramy ogrodzeniowej dwuskrzydłowej otwieranej automatycznie.

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 2 m-ce.).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik   tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             -  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Jolanta Tomaszewska      -  Specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego   tel. 42 681 55 60  w 291

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych       tel.  42 681 55 60  w 274,

 

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres mechanik@wzl1.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do dn. 26.04.2017r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 08.05.2017 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji  – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

..

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.