Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Walne Zgromadzenie

« wróć

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź,
ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14.06.2019 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:1

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
  z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 rok”.
 8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.