Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Walne zgromadzenie

« wróć

          Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, 
ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22.06.2018 roku na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 7. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej V kadencji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 9 porządku obrad:

 

 1. Obecne brzmienie 38 ust. 4:

„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

 • 38 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

 1. Obecne brzmienie § 38 ust. 8:

 „Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

 • 38 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 „Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”

 1. Uchyla się ustęp 10 w § 38 o treści:

„Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

 1. W § 40 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.”