Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie V

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Zakup szlifierki do płaszczyzn

 

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:

 

  1. Specyfikację w załączniku Nr 1,
  2. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Aneta Rybczyńska           - Mistrz ds. utrzymania ruchu      tel.  42 681 55 60 w 208.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Szlifierka do płaszczyzn”

w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 24.08.2018r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn.  31.08.2018r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                                        – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                        – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.