Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o pracę

« wróć

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w Łodzi

lider rynku lotniczego, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

SAMODZIELNY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie pracy w księgowości prowadzonej w oparciu o polskie przepisy prawa,
 • praktyczna znajomość zasad rachunkowości, w tym zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem VAT i CIT,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • praktyczna znajomość programu Excel na poziomie minimum średniozaawansowanym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • praktyczna znajomość systemu ERP Epicor iScala,
 • doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym,
 • doświadczenie w rozliczaniu dotacji budżetowych,
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.

Zadania:

 • księgowanie operacji bankowych,
 • księgowanie faktur materiałowych,
 • księgowanie dokumentów kasowych i innych dokumentów wewnętrznych w ramach potrzeb,
 • rozliczanie delegacji i zaliczek pracowniczych,
 • prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • uzgadnianie sald rozrachunków z kontrahentami,
 • udział w przygotowywaniu deklaracji podatkowych, JPK oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 • udział w rozliczaniu dotacji, w tym budżetowych,
 • udział w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i jego konsolidacji,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do audytów finansowych oraz kontroli skarbowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. US, GUS, NBP,
 • przygotowanie raportów wewnętrznych, w tym dla Spółki Matki.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych,
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi (93-465) ul. Dubois 119.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

........................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 20.09.2019 r.

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres Sekcji Zarządzania Personelem: praca@wzl1.mil.pl