Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie II

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Dostawę Testera IFF 7300S

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę ( nie dłuższy niż 4 m-cy.)

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wytyczne inwestora.
  2. Specyfikację w załączniku Nr 1

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik                                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Konrad Kłos                  -  Kierownik wydziału remontu osprzętu       tel.  42 681 55 60  w 124,

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych                         tel.  42 681 55 60  w 274,

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TESTER IFF 7300S” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do  dn. 24.08.2018r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 31.08.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.