Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

Zapraszają do składania  ofert na:

Wykonanie remontu dachów budynków

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wytyczne inwestora
  2. wizję lokalną

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             -  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont dachów budynków”           
w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15.05.2019 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 17.05.2019 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                           – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                    – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.