Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź,
ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03.01.2020 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy w Sprawie Wykonania Zobowiązań Offsetowych i zawarcia Umów Licencyjnych związanych z realizacją Umowy Offsetowej z dnia 8 kwietnia 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji w postaci hali produkcyjnej struktur kompozytowych w Oddziale w Dęblinie.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.