Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
Zapraszają do składania ofert na:
infrastrukturę serwerową z oprogramowaniem i wdrożeniem.


Termin realizacji zadania – do 31.03.2020r.
Wycenę należy sporządzić w oparciu o specyfikację – wymagany zakres oferty.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Krzysztof Bielatowicz tel. 42 681 55 60 w. 200
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Infrastruktura serwerowa”
w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12 grudnia 2019r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 20.12.2019r.

Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100 % wagi oferty.

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.