Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ORAZ SPRZEDAŻ PODESTÓW DEDYKOWANYCH DO KONKRETNEGO TYPU ŚMIGŁOWCA Mi-8, Mi-17, Mi-24

dla WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na: dostawę oraz sprzedaż podestów dedykowanych do konkretnego typu śmigłowca Mi-8, Mi-17, Mi-24.

 

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę.

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Piotr Włodarczyk            -  Kierownik Wydziału LP            tel.  42 681 55 60  w 150,

Tomasz Śpionek              -  Inspektor ds. bhp                       tel.  42 681 55 60  w 237.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa oraz sprzedaż podestów dedykowanych do konkretnego typu śmigłowca Mi-8, Mi-17, Mi-24” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 13.11.2019r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 18.11.2019r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                                   – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                           – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                        – 10 % wagi.

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

 

Wymagania techniczne podestów dedykowanych do obsługi konkretnego typu śmigłowca Mi-8, Mi-17, Mi-24 w Załączniku Nr 1 do umowy.