Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WYWAŻARKI DYNAMICZNEJ O OBCIĄŻENIU DO 15 KG w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Dostawę wyważarki dynamicznej o obciążeniu  do 15 kg.

Termin realizacji zadania –  do końca 2019 r.

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. Wymagania techniczne w załączniku Nr 1.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski     -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208

Konrad Kłos                        - Kierownik Wydziału Remontu

                                                  Osprzętu i UL                             tel.  42 681 55 60  w 124

Waldemar Poros                -  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WYWAŻARKA” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 06.11.2019r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 08.11.2019 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                            – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.