Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Budowę lądowiska dla śmigłowców

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 5 m-cy.)

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych marzec-kwiecień 2019 roku.

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. dokumentację projektową
  2. wizję lokalną,
  3. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             -  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Budowa lądowiska dla śmigłowców” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 16.11.2018r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 23.11.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                        – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.