Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

KONKURS OFERT

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

Zapraszają do składania  ofert na:

Budynek nr 1/50 – Przebudowa budynku z modernizacją technologii obróbki galwanicznej

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 18 m-cy).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. dokumentację projektową, (projekt budowlany)
  2. wizję lokalną,
  3. wytyczne inwestora.

 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski      -  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             -  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Tomasz Adamek             -  Kierownik Działu Informatyki  tel.  42 681 55 60  w 174,

Jolanta Tomaszewska     -  Specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego                    tel. 42 681 55 60  w 291

Waldemar Poros              -  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta budynek 1/50” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15.02.2017r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 21.02.2017 r.

 Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                         – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

Dopuszcza się oferty (częściowe) na wybrane prace z tabeli załącznika nr 1.

*Roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami. (Dotyczą załączniki nr 1,2,3,4,5a,6,8.)

*Instalacje i wyposażenie technologii galwanicznej. (Dotyczą załączniki nr 1,2,3,4,5b,6,7,7a,8.)

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.