Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

« wróć

 

INFORMACJA

 

W związku z planowanym na dzień 06.10.2016 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Obsługi Prawnej

od dnia 03.10.2016 r. ( bud. 1/35, pok. 17), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź,
ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 06.10.2016 roku na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.)

 

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
  6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Milena Stępień-Żabierek

Agnieszka Zielonka

Bud nr 1/35, pok. nr 17

Tel. wew. 339