Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania oferty

« wróć

 

Zamawiający przedłuża termin składania oferto do dnia 19.11.2018 r. do godz. 13.00

 

W związku z prośbą jednego z Oferentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.11.2018 r. do godz. 13.00

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

 

REMONT STANOWISKA DO HAMOWANIA SILNIKÓW TW3-117, TW2-117 W BUDYNKU NR 19

 

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
 3. Cena: 80%
 4. Gwarancja: 20%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 29.10.2018 r. do godz. 13.00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od terminu jej złożenia.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Osoby upoważnione do kontaktów:

 

   Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl

   Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

   Robert Olszak tel. /81/ 883 01 22 wew. 216, e-mail  robert.olszak@wzl1deblin.pl

   Bartosz Kardas tel. /81/ 883 01 22 wew. 271, e-mail bartosz.kardas@wzl1deblin.pl

   Grzegorz Kozłowski tel. /81/ 883 01 22 wew. 270, e-mail  grzegorz.kozlowski@wzl1deblin.pl

   Angelika Wójcik tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl      

                                            

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.