Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania oferty

« wróć

Dęblin, dnia 31.01.2019 r.

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

zapraszają do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku kotłowni na garaż samochodowy

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku kotłowni na garaż samochodowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji na garaż samochodowy budynku nr 6 (byłej kotłowni) zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4. Wszelkie wymagane dokumenty, jak mapy, opinie, inwentaryzacje, uzgodnienia z innymi instytucjami niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Cel, zakres i opis przedmiotu zamówienia:

 

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji projektowej, w oparciu o którą Zamawiający będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować zamierzenie inwestycyjne polegające na adaptacji budynku nr 6 na garaż samochodowy.

 

Budynek nr 6 to parterowy murowany z cegły budynek kotłowni o powierzchni użytkowej
135,6 m2. Konstrukcja dachu drewniana, strop drewniany, kryty blachą trapezową.

 

Zakres prac przewidzianych przez Zamawiającego do wykonania:

 1. wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej fundamentów z wymianą opaski;
 2. wymiana konstrukcji dachu, pokrycia i obróbek blacharskich;
 3. wykonanie trzeciego otworu na bramę wjazdową- wymiana bram;
 4. wymiana okien;
 5. skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie nowych, malowanie;
 6. remont posadzki- skucie nierówności i oczyszczenie, wykonanie warstwy wyrównawczej, podkład samopoziomujący, posadzka epoksydowa;
 7. wykonanie wjazdu do garażu z kostki brukowej, grubość 8 mm.

 

Wymagane instalacje:

 • instalacja elektryczna zasilająca urządzenia 230 V, 400 V (m.in. automatyka bram sterowanych elektrycznie) i oświetleniowa;
 • instalacja wentylacyjna.

 

Opracowanie projektowe powinno obejmować w szczególności:

 1. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego (w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej: modyfikowalnej Autocad i pdf) spełniającego wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
 2. sporządzenie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowanych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem (Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 ze zm.);                                        
 3. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (zgodnie z rozp. Dz.U.2004, Nr 130, poz. 1389).

 

Wymagania dotyczące wykonania projektu:

 1. projekt powinien być sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach;
 2. proces projektowania powinna poprzedzić wizja lokalna i wykonanie inwentaryzacji, badań, pomiarów itp. czynności w zakresie niezbędnym do realizacji zadania; w wyniku przeprowadzonych czynności możliwe jest uzgodnienie drobnych korekt założeń projektowych;
 3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej oraz do uwzględniania na każdym etapie projektowania wytycznych i sugestii Zamawiającego, chyba że kolidują one z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi;
 4. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej na każde żądanie organów nadzoru budowlanego, nawet wtedy, gdy pobrał już wynagrodzenie za wykonanie zadania;
 5. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie. Za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługuje Wykonawcy odrębne wynagrodzenie;
 6. w ramach ww. nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się, na wezwania Zamawiającego, do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i  użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, a ponadto do uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji oraz do uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego. Jeżeli wniesione w tym trybie zmiany dokumentacji projektowej są niezbędne i wynikają z okoliczności zależnych jak i niezależnych od Wykonawcy, za ich wprowadzenie nie przysługuje Wykonawcy odrębne wynagrodzenie;
 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres co najmniej 2 lat od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru, bez zastrzeżeń, kompletnej i prawidłowo wykonanej dokumentacji projektowej.

 

Przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej w oparciu o którą złoży ofertę na całość zadania. Koszt wizji lokalnej poniesie Oferent

 

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

Osobami do kontaktu są:

 1. w sprawach przedmiotu zamówienia i wizji lokalnej:

- Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218,
- Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296’

 1. w sprawach formalnych:

- Angelika Wójcik – tel. /81/ 883 01 22 wew. 226.

           

W przypadku gdy w realizacji zamówienia będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

 1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
 2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
 3. Zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00;
 4. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:
 1. imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport, termin ważności paszportu;
 4. nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
 5. powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

 

 

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 08.02.2019 r. Oferty należy przesyłać na fax. nr /81/ 883 02 48, e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin.           

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.

 

Załączniki 1 :