Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania oferty

« wróć

Dotyczy: zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej budynków nr 5 i 20

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku nr 5 i 20 w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 S.A. oddział w Dęblinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

 

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia, zapoznania się
z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego i uzyskaniem dodatkowych informacji przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia istotnych elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej poniesie Oferent

 

Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

Osobami do kontaktu są:

  1. w sprawach przedmiotu zamówienia i wizji lokalnej:

- Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218,
- Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296’

  1. w sprawach formalnych:

- Angelika Wójcik – tel. /81/ 883 01 22 wew. 226.

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 31.01.2019 r. Oferty należy przesyłać na fax. nr /81/ 883 02 48, e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin.           

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.

 

Załączniki 2 na 3 str.:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy – 1x1

Zał. Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – 1x2 str.