Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

zaprasza do składania ofert na:

Projekt, budowę hali produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Dęblinie, dz. ew. nr 4080/99, jednostka ewidencyjna 061601_1, obręb ewidencyjny 0001 Dęblin w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu: cena - 70%, termin realizacji - 10%, gwarancja na roboty budowlane - 10%, gwarancja na urządzenia - 10%.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 08.11.2019 r. do godz. 13.00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od terminu jej złożenia.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Osoby upoważnione do kontaktów:

 

   Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl

   Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

   Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail  longin.dobrecki@wzl1deblin.pl

   Robert Olszak tel. /81/ 883 01 22 wew. 216, e-mail: robert.olszak@wzl1deblin.pl

   Grzegorz Kozłowski tel. /81/ 883 01 22 wew. 270, e-mail: grzegorz.kozlowski@wzl1deblin.pl

   Angelika Wójcik tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl     

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający wprowadza modyfikacje (zmianę) w pkt. 15 ppkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia na projekt, budowę hali produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Dęblinie, dz. ew. nr 4080/99, jednostka ewidencyjna 061601_1, obręb ewidencyjny 0001 Dęblin w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

BYŁO:

 1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących zasadach:
  • 60% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego;
  • 20% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji;
  • 20% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.

JEST:

 1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących zasadach:
  • 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego;
  • 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji;

Jednocześnie ulegają zmianie zapisy w § 15 ust. 5 projektu umowy.