Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budowli i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. kontroli okresowych wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt. 3 prawa budowlanego; obiekty podlegające kontroli wyszczególnione są w pkt. I załącznika nr 1. Kontrolę należy przeprowadzić dwukrotnie: w maju i w listopadzie 2019 roku, o przeprowadzonych kontrolach należy bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego w terminach: do 31 maja (pierwsza kontrola) i do 30 listopada (druga kontrola);
  2. kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt. 1 prawa budowlanego; budynki i budowle podlegające kontroli wyszczególnione są
    w pkt. II i III załącznika nr 1. Kontrolę należy przeprowadzić w listopadzie 2019 roku.

 

Wykaz obiektów podlegających kontroli wraz z terminami realizacji zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności ogólnej i sanitarnej.

 

Z każdej kontroli w poszczególnych obiektach Wykonawca sporządzi protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu (w przypadku obiektów z pkt. I załącznika nr 1 – półrocznej) oraz dokona wpisu do Książki Obiektu Budowlanego. Protokoły muszą być podpisane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach. Sporządzone i podpisane protokoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Nadto, dla obiektów wyszczególnionych w pkt. I załącznika nr 1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód z pisemnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o przeprowadzonej kontroli. Spełnienie powyższych wymagań, potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury.

Terminy przekazania dowodów zawiadomienia organu nadzoru budowlanego i protokołów
z kontroli oraz dokonania wpisów do Książek Obiektu Budowlanego:

  • do 6 czerwca 2019 roku – dla pierwszego przeglądu obiektów z pkt. I. załącznika nr 1
  • do 6 grudnia 2019 roku – dla drugiego przeglądu obiektów z pkt I załącznika nr 1 oraz dla przeglądu obiektów z pkt. II i III załącznika nr 1.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Osobą do kontaktu jest Pan Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296

Oferta powinna być złożona w oparciu o wizję lokalną i obejmować całość przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać ceny dla poszczególnych pozycji wykazu.

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 19.04.2019 r. Oferty należy przesyłać na
fax. nr /81/ 883 02 48, e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.