Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2019 r.

 

Dęblin, dnia 13.03.2019 r.

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2019 r.

Gwarancja minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Ponadto do oferty należy dołączyć:

 1. Uproszczony projekt instalacji klimatyzacyjnej;
 2. wykaz urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia (urządzenia- parametry techniczne w tym zawartość f- gazu, dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych urządzeń do stosowania zgodnie z obowiązującymi normami);
 3. harmonogram przeglądów gwarancyjnych.

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej i w oparciu o własną inwentaryzację i obmiary złoży ofertę cenową. W celu dokonania wizji lokalnej, Wykonawca proszony jest o kontakt z jedną z osób wskazanych w pkt. 6 (sprawy związane z przedmiotem zamówienia).

 

Osobami do kontaktu są:

 1. w sprawach przedmiotu zamówienia:

- Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218

- Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296

 1. w sprawach formalnych:

- Angelika Wójcik – tel. /81/ 883 01 22 wew. 226.

 

W przypadku gdy w realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

 1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
 2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
 3. Zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00;
 4. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:
 1. imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport, termin ważności paszportu;
 4. nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
 5. powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

 

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 21.03.2019 r. Oferty należy przesyłać na fax. nr /81/ 883 02 48, e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin.            

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.