Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.09.2018r. do godziny 12.00

 

Projekt „Centrum Badawczo - Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

Zakup pieca do wygrzewania elementów kompozytowych

Kod CPV 42341000-8 (1 szt.)

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 1. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:

Cena: 80%

Gwarancja: 20%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 1. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 31.08.2018 r.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 1. Wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.
 3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
  w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od terminu jej złożenia.

 

 1. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek, e-mail: miroslaw.malek@wzl1deblin.pl tel. wew. 202

Dariusz Kamola, e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl tel. wew. 218

Kamil Trochimowicz e-mail: kamil.trochimowicz@wzl1deblin.pl te. wew. 234

Maciej Zawadzki, e-mail: maciej.zawadzki@wzl1deblin.pl tel. wew. 234

Robert Olszak, e-mail: robert.olszak@wzl1deblin.pl tel. wew. 216

Angelika Wójcik, e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl tel. wew. 226                

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.
 2. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach:

a) Zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany urzędowej.

b) Zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

c) W związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy; wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści.