Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

Modernizacja budynku nr 4 – wykonanie dokumentacji projektowej obudowy zewnętrznej kabino-suszarki lakierniczej dla wydziału P-5 wraz z realizacją zaprojektowanego obiektu.

 

  1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
    o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:

a) cena - 100%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
  2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 23.07.2018 r. do godz. 13.00.
  3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
  4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
  5. Osoby upoważnione do kontaktów:

 

   Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl

   Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

   Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail  longin.dobrecki@wzl1deblin.pl

   Dariusz Osipiak tel. /81/883 01 22 wew. 259 e-mail dariusz.osipiak@wzl1deblin.pl

   Maciej Zawadzki tel. /81/ 883 01 22 wew. 234 e-mail: maciej.zawadzki@wzl1deblin.pl

   Angelika Wójcik tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl

         

W dniach 09.07. – 20.07.2018 r. wizji lokalnej będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Dariuszem Kamolą tel. 602 811 657 lub Panem Longinem Dobreckim tel. 725 727 494.

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.