Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Dotyczy: zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku nr 15 oraz rozbiórkę części budynku nr 6

 

 

            Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na rozbiórkę budynku nr 15 oraz rozbiórkę części budynku nr 6.

 

Charakterystyka obiektów:

 

 1. Budynek nr 6

Obiekt wybudowany w 1953 roku, pierwotnie pełniący funkcje kotłowni zakładowej. Obecnie pozbawiony mediów, instalacji i urządzeń, służy jako podręczny skład materiałów. Powierzchnia zabudowy ok 463 m2, kubatura zewnętrzna ok. 2 652 m3, wysokość zróżnicowana ok. 4 ÷ 8 m. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony (ok. 39 m2), częściowo zagłębiony poniżej poziomu terenu, murowany z cegły, konstrukcja dachu drewniana, kryty papą termozgrzewalną i blachą trapezową, stolarka drewniana i metalowa. Wydzielona architektonicznie część obiektu o powierzchni zabudowy ok. 156 m2 nie podlega rozbiórce.

 

 1. Budynek nr 15.

Obiekt wybudowany w 1962 roku, pierwotnie pełniący funkcje kotłowni zakładowej. Obecnie pozbawiony mediów, instalacji i urządzeń, służy jako podręczny skład materiałów. Powierzchnia zabudowy ok 360 m2, kubatura zewnętrzna ok. 1 885 m3, wysokość zróżnicowana ok. 4 ÷ 6 m. Budynek parterowy, częściowo zagłębiony poniżej poziomu terenu (ok. 160 m2), murowany, konstrukcja dachu żelbetowa, kryty papą termozgrzewalną, stolarka drewniana i metalowa.

 

Zakres prac:

 1. Dokonanie (w imieniu Zleceniodawcy) skutecznego zgłoszenia rozbiórki ww. obiektów organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę o ile będzie wymagane.
 2. Protokólarne przejęcie terenu rozbiórki i zabezpieczenie go przed dostępem osób postronnych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia lub po wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, albo po uprawomocnieniu pozwolenia na rozbiórkę.
 3. Rozbiórka części budynku nr 6 (ok. 307 m2 z 463 m2 powierzchni zabudowy) :
 4. a) demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej (z części obiektu podlegającej rozbiórce); prace należy prowadzić w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie demontowanej blachy, zdemontowaną blachę należy przekazać Zlecającemu do miejsca przez niego wskazanego;
  b) demontaż instalacji, stolarki i innych elementów obiektu, rozbiórka konstrukcji dachów, stropów, ścian, posadzek, fundamentów; prace należy prowadzić tak aby część obiektu nie podlegająca rozbiórce (od strony bud. nr 13 o pow. zabudowy ok. 156 m2) pozostała w stanie nienaruszonym.
 1. Rozbiórka budynku nr 15 (pow. zabudowy ok. 360 m2) :
 2. a) demontaż instalacji, stolarki i innych elementów obiektu, rozbiórka konstrukcji dachów, stropów, ścian, posadzek, fundamentów.
 3. Nawiezienie gleby i zasypanie zagłębień po rozebranych budynkach.
 4. Wywiezienie i utylizacja wszystkich odpadów powstałych z rozbiórki obu budynków.
 5. Końcowe posprzątanie ternu, plantowanie, nasypanie warstwy gleby upranej i posianie trawy na terenie prowadzonych robót.
 6. Wykonanie operatu aktualizacji działki nr 4080/99 w związku z rozbiórką przedmiotowych budynków i złożenie, w imieniu Zlecającego, wniosku do odpowiedniego organu administracji o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Na żądanie organu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniosek nawet w przypadku gdy pobrał już wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

 

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej i w oparciu o własne obmiary złoży ofertę cenową na całość zadania (z uwzględnieniem kosztów czynności określonych w pkt. 1 i 8 zakresu prac), podając osobne ceny za:

 1. rozbiórkę wskazanej części bud. nr 6.
 2. rozbiórkę bud. nr 15 .

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – wrzesień 2018 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.

 

Osoby do kontaktu:

                                                                                                                      

Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2018 r. na e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl,
fax /81/ 883 02 48 lub pocztą na adres ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.