Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS GWARANCYJNY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W POMIESZCZENIU PRZECHOWYWANIA WYROBÓW GUMOWCH W BUDYNKU NR 39

 

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
 3. a) cena - 100%
 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 5. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 23.03.2018 r. do godz. 13.00.
 6. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
 7. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 8. Osoby upoważnione do kontaktów:

 

   Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl

   Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

   Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail  longin.dobrecki@wzl1deblin.pl

   Diana Kleczkowska tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail diana.kleczkowska@wzl1deblin.pl   

                                            

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.