Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Dotyczy: oferty na wykonanie dokumentacji projektowej obudowy zewnętrznej kabiny lakierniczo-suszącej dla wydziału P-5 (budynek nr 4).

 

 

            Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej obudowy zewnętrznej kabiny lakierniczo-suszącej dla wydziału P-5 (budynek nr 4).

 

 1. Stan obecny i zamierzony zakres remontu:

Budynek nr 4 jest dwukondygnacyjnym budynkiem produkcyjnym o wymiarach 163/25/10 m (dł./szer./wys.). Z uwagi na planowany zakup nowego urządzenia (kabino-suszarka lakiernicza) i brak miejsca wewnątrz obiektu, Zamawiający zamierza posadowić urządzenie na wolnym powietrzu i wykonać obudowę zewnętrzną. Planuje się wykonanie trzech ścian z zadaszeniem, wykonanych z kształtowników stalowych lub aluminiowych, z wypełnieniem płytą warstwową lub z poliwęglanu. Orientacyjne wymiary przybudówki: dł. – 25 m, szer. – 6 m, wys. – 5 m (dokładne wymiary wynikały będą z wymiarów urządzenia, przy czym w przypadku długości Zamawiający wymaga po 8 mb przestrzeni roboczej przed i za urządzeniem). Wymagane media: sprężone powietrze i prąd elektryczny (z budynku nr 4), olej lub gaz propan-butan (ze zbiornika, do zaprojektowania) oraz instalacje techniczne wskazane przez producenta urządzenia (m.in. system wentylacyjno–nadmuchowo-wyciągowy). Wjazd do pomieszczenia trzema wrotami, dwa w dobudowanych ścianach, trzecie – istniejące w budynku nr 4. Posadowienie urządzenia wymaga zaprojektowania ławy fundamentowej (w załączeniu przykładowe posadowienie kabiny lakierniczej o parametrach zbliżonych do urządzenia jakie ma być kupione – dokładny typ i dane techniczne urządzenia zostaną podane po zakończeniu procedury wyboru oferenta – Załącznik nr 1).

 

 1. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obudowy zewnętrznej kabiny lakierniczo-suszącej dla wydziału P-5 – budynek nr 4 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.
 3. Opracowanie powinno obejmować w szczególności:
 • wykonanie kompletnego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego
  (w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej: modyfikowalnej Autocad i pdf) spełniającego wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (zgodnie z rozp. Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389);
 • sporządzenie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowanych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem (Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

 

 

 1. W zakres zamówienia wchodzi także uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji, map, uzgodnień itp. koniecznych do uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz uzyskanie w imieniu zleceniodawcy pozwolenia na budowę. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania wszelkich poprawek niezbędnych do przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w wypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wyniknie po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
 2. Proces projektowania musi poprzedzić wizja lokalna i wykonanie inwentaryzacji, badań, pomiarów itp. czynności w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

 

 1. Wymagania Zamawiającego
  1. Projekt powinien być sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiednich specjalnościach.
  2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej.
  3. Zamawiający wymaga równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące funkcjonalności proponowanych rozwiązań. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego. W przypadku, gdyby wytyczne Zamawiającego pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne.

 

 1. Wymagania dotyczące składanej oferty cenowej:
  1. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej, w oparciu o którą złoży ofertę na całość zadania.
  2. W ofercie należy wskazać termin wykonania oraz cenę za wykonanie zadania.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.

Warunki płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Osoby do kontaktu:

           

Ofertę należy złożyć do dnia 13.03.2018 r. na e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl, fax /81/ 883 02 48 lub pocztą na adres ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.