Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

         Dęblin, dnia 21.09.2017 r. 

                 W związku z prośbą jednego z Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania ofert na remont instalacji odciągowej oparów technologicznych z wanien galwanicznych 

w galwanizerni budynek nr 35 do dnia 28.09.2017 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ODCIĄGOWEJ OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH W GALWANIZERNI BUDYNEK NR 35

 

  1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
    1. cena - 100%
  3. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
  4. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 22.09.2017 r. do godz. 13.00.
  5. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
  6. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
  7. Osoby upoważnione do kontaktów:

 

   Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl

   Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

   Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail  longlin.dobrecki@wzl1deblin.pl

   Angelika Wójcik tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl      

                                            

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.

Zmiany załączników do oferty z dnia 18.09.2017

W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ODCIĄGOWEJ OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH W GALWANIZERNI BUDYNEK NR 35 Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane  pytania

Przedmiary robót: